Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Distriktsskolen Øst - Østofte-matriklen

Østofteafdelingen - Børnehaven Møllebakken -

Lama SFO - Legestue/Dagpleje

 

Antimobbestrategi for Østofteafdelingen

Indledning

Østofteafdelingen skal være et godt og trygt sted at være for elever, forældre og medarbejdere. Vi ønsker derfor, at alle udviser og udvikler ansvarlighed, og at alle føler sig som en del af afdelingens fællesskab og medvirker til at opretholde dette.

Det er vores målsætning, at alle elever trives og ingen på afdelingen må udsættes for mobning. Vi har alle, både medarbejdere, elever og forældre, et ansvar for, at denne målsætning opfyldes. Mobning medfører dårlig trivsel blandt eleverne og skal derfor forebygges hurtigst muligt. Det forventes, at elevernes sociale trivsel og samvær sikres i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem.

Trivsel er en mental og fysisk tilstand

Der findes forskellige definitioner af trivsel. På vores afdeling benytter vi os af en formulering fra Psykologisk Pædagogisk Ordbog, ved Hans Reitzel, 2006, som henviser trivsel til tilfredshedsberedskabet hos en person som en generel følelsesmæssig holdning eller tilstand. Endvidere anvendes ordet trivsel ofte om børns almindelige velbefindende.

Mobning er et psykisk og socialt overgreb

Drillerier er ofte af spontan karakter og kærligt ment, selvom den, der drilles, ikke altid opfatter det positivt. Motivet til drilleri er ofte ønsket om kontakt.

Konflikter er uenigheder mellem personer eller grupper, der er ligeværdige.

Mobning er bevidste gentagne handlinger over en vis tid af såvel fysisk som psykisk (verbal, digital) karakter rettet mod en person, som ikke på ligeværdig vis kan tage til genmæle.

Formålet med strategien

 • At fremme elevernes trivsel og læring
 • At sætte fokus på trivselsfremmende aktiviteter
 • At forebygge mobning

Grundlæggende forudsætninger

 • Afdelingen skaber et trygt læringsmiljø, hvori elevernes sociale trivsel prioriteres og fremmes.
 • Afdelingen tilstræber at skabe stærke, sociale børne- og voksengrupper, hvor mobningen har svært ved at opstå.
 • Når mobning alligevel opstår, vil vi håndtere problemet hurtigt og professionelt, ud fra afdelingens anti-mobningshandleplan.
 • Elever og forældre inddrages i arbejdet med social trivsel på afdelingen.

Afdelingens ansvar

 • Afdelingens medarbejdere arbejder målrettet med børnenes sociale og relationelle kompetencer. Ved at sikre sig kendskab både til den enkelte elev og til klassen som gruppe, skærpes opmærksomheden på signaler om mobning.
 • Trivselsfremmende aktiviteter inddrages i elevens dagligdag på afdelingen. Der sættes fokus på den enkelte elev i forbindelse med elevsamtalerne.
 • Der kan støttes ekstra op omkring en udsat elev eller gruppe af elever både af de nære voksne på afdelingen og via afdelingens forskellige ressourcepersoner, herunder LKT, SSP og PPR.

Hjemmets ansvar

 • Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater, deres forældre eller om Østofteafdelingens medarbejdere. Forældreattituder påvirker hele klassens tolerancekultur. Det kan ”forstyrre” barnets opbygning af kammeratskabsnetværk. Dette gør sig også gældende i forhold til skriverier på sociale medier.
 • Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber at bygge på. Samtidig mindsker det muligheden for, at nogle klassekammerater er meget isolerede.
 • Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv. ”Usynlige” klassekammerater kan være isolerede børn, der trænger til at blive trukket med ind i lege og aftaler.
 • Opmuntr dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare sig selv. Det er især håndsrækningen fra en klassekammerat, der bryder isolationen omkring barnet, der mobbes.
 • Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær eleverne imellem. Støt forældreråd/klasseråd, der tager initiativ til at understøtte klassernes sociale liv
 • Brug forældrerepræsentanter, forældreråd og skolebestyrelse i antimobbearbejdet.

 

 

Handleplan vedr. antimobning

 

A. Når en medarbejder ser eller får oplysning om mobning:

 1. Nærmeste leder orienteres
 2. Ansvarlig medarbejder (LKT, kontaktperson el. lign) tildeles opgaven:
  1. Undersøger oplysningen hos de involverede og teamet omkring klassen.
  2. Aftaler forholdsregler med den/de involverede. Teamet omkring klassen involveres efter behov.
  3. Orienterer forældre – aftaler evt. møde.
  4. Følger op og giver tilbagemelding til ledelse, teamet omkring klassen og forældre efter 1 måned
  5. Laver plan for fortsat problemløsning sammen med den/de involverede, hvis mobningen fortsætter.

B. Når Østofteafdelingen får oplysning om mobning:

Uanset hvem på afdelingen, der får oplysningen, følges ovennævnte procedure.

C. Opfølgning

Afdelingsskoleleder orienterer skolebestyrelsen/forældrerådet mindst en gang årligt om antallet af tilfælde med mobning samt deres status.

 1. Løs i løbet af 1 måned
 2. Løst
 3. Stadig et problem, som der arbejdes med.

 

Kontakt Østofteafdelingen

Ret henvendelse til skolens personale eller ledelse, hvis du oplever mobning eller er bekymret for dit eller andre børns trivsel. Det er afgørende for vores arbejde med trivsel, at vi får mulighed for at støtte og hjælpe så tidligt i forløbet som muligt.